kontakt@noblecoffee.pl

+48 511 722 500


Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na
jakich odbywa się konkurs na fanpage’u “Noblecoffee”.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 2. Niniejszy Regulamin Konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na
  jakich odbywa się konkurs na fanpage’u “noblecoffeewarszawa”.
 3. Wyłącznym organizatorem i koordynatorem Konkursu jest NOBLE COFFEE URSZULA PIOTERCZAK UL. Modlińska 129A m. 5, 03-186 Warszawa NIP: 5060044593 REGON: 141789047
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu
  Cywilnego. Konkursy nie są grami hazardowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19
  listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
 5. Konkursy są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie
  https://www.facebook.com/noblecoffeewarszawa (dalej “Fanpage”).
 6. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursów oraz
  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie
  obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu.
  Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.
 7. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg,
  realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych
  reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 8. Fundatorem nagród w Konkursie jest NOBLE COFFEE URSZULA PIOTERCZAK UL. Modlińska 129A m. 5, 03-186 Warszawa NIP: 5060044593 REGON: 141789047
 9. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I CZAS
  TRWANIA KONKURSU
 10. Uczestnikiem Konkursu (dalej “Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna
  mająca pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu oraz posiadająca
  zweryfikowany profil w serwisie Facebook.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a
  także osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym
  stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin
  wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 12. Konkurs trwa w zakresie dat podanych w poście konkursowym
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
  łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu
  Facebook w trakcie trwania Konkursu.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
  Fanpage’a przez serwis Facebook.
 15. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
  Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze
  zm.) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia
  Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania
  nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
  poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb
  przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
 16. Uczestnicy Konkursu, biorąc udział w Konkursie, mogą wyrazić zgodę na
  ujawnienie swoich danych osobowych dla celów reklamowych i marketingowych
  przez Organizatora Konkursu na oficjalnym profilu Fundatora w serwisie Facebook.
  W przypadku wyrażenia takiej zgody Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania
  wynagrodzenia z tego tytułu.
 17. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
  Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest
  równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 18. ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 19. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym na
  Fanpage’u zamieścić autorski komentarz zawierający odpowiedź na pytanie
  zamieszczone w poście konkursowym (tekst lub zdjęcie.
 20. W Konkursie odrzucone zostaną komentarze, które:
  a. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do
  nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące
  przemoc;
  b. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku,
  niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia
  etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze
  religijnym;
  c. zawierają treści niezgodne z prawem;
  d. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
  e. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre
  imię, wizerunek;
  f. naruszają dobre obyczaje;
  g. naruszają zasady netykiety;
  h. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 21. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może napisać dowolną liczbę
  komentarzy, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 22. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o
  przyznaniu nagród będzie Komisja konkursowa.
 23. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli komisji Organizatora.
 24. Komisja konkursowa dokona weryfikacji zgodności komentarzy konkursowych
  Uczestników z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełnia jego warunków,
  Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu.
 25. Kryteria wyboru najlepszych komentarzy konkursowych przez Komisję konkursową
  to: poprawność merytoryczna, kreatywność, sposób ujęcia tematu, poprawność
  językowa.
 26. W konkursie zostanie wyłonieni zwycięzcy w liczbie podanej w treści posta konkursowego.
 27. Nagrodą w Konkursie są gry ufundowane przez Fundatora.
 28. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagrody.
  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących
  niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wskazanych z pkt 3. ust. 9.
  powyżej z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zmiana
  rodzaju nagrody nastąpi bez uszczerbku dla Uczestnika, a w szczególności
  zmieniona nagroda będzie tej samej jakości oraz równej lub wyższej wartości.
 30. WYDANIE NAGRÓD
 31. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie opublikowana na Fanpage’u pod
  postem konkursowym nie później niż 120 godziny po zakończeniu Konkursu.
  Dodatkowo zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez
  wiadomość prywatną w serwisie Facebook. Zwycięzca Konkursu w terminie 48
  godzin od opublikowania informacji na stronie Fanpage’u jest zobowiązany wysłać
  prywatną wiadomość w serwisie Facebook skierowaną do profilu Organizatora wraz
  z podaniem danych niezbędnych do wydania nagrody przez Organizatora, tj. (I)
  imienia i nazwiska, (II) adresu do doręczeń, (III) numeru telefonu kontaktowego, (IV)
  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
  Konkursem, w tym z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz wydaniem nagrody, (V)
  oświadczenia, że zwycięzcy Konkursu nie dotyczą zastrzeżenia pkt 2. ust. 2. powyżej
  oraz, że spełnia wymagania z pkt 2. ust. 1. powyżej.
 32. Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt 4. ust. 1.
  powyżej nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem poczty na
  adres wskazany w wiadomości prywatnej.
 33. Organizator zastrzega, iż nie wypłaca równowartości nagrody w gotówce.
  Organizator zastrzega, że powiadomienie Zwycięzców o wygraniu nagrody, nastąpi
  wyłącznie w formie opisanej powyżej.
 34. W przypadku niespełnienia przez zwycięzcę Konkursu warunków przekazania
  nagrody, o których mowa w punktach powyżej nagroda przepada na rzecz
  Organizatora.
 35. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o wyrażenie zgody na ujawnienie dla
  celów marketingowych, w tym reklamowych Organizatora Konkursu, danych
  osobowych, za co nie będzie przysługiwać zwycięzcy odrębne wynagrodzenie.
  Stosowne upoważnienie będzie przekazane w formie pisemnej lub w formie
  wiadomości przesłanej za pośrednictwem serwisu Facebook skierowanej do
  Fanpage’a. Wyrażenie zgody na ujawnienie dla celów marketingowych, w tym

reklamowych Organizatora Konkursu, danych osobowych ma charakter dobrowolny,
przy czym brak podania tych danych osobowych uniemożliwia wydanie nagrody.

 1. REKLAMACJE
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie
  pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: “Reklamacje – Konkurs –
  noblecoffeewarszawa”. Reklamacja powinna zawierać (I) nazwę Konkursu, (II) imię i
  nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, (III) adres do doręczeń oraz
  ewentualnie jego (IV) numer telefonu kontaktowego. Reklamacja pisemna powinna
  zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika.
 3. Reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich
  otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie
  Regulaminu.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym,
  wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Do zachowania terminu na rozpatrzenie
  reklamacji wystarczające jest wysłanie decyzji Organizatora w ostatnim dniu 30-
  dniowego terminu, o którym mowa w pkt 5. ust. 2. powyżej.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
  prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby, o ile warunki Konkursu nie
  stanowią inaczej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, na
  korzyść Uczestnika Konkursu w trakcie jego trwania. Zmiana regulaminu, o
  której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie skuteczna od chwili zamieszczenia
  informacji na Fanpage’u oraz opublikowania na Fanpage’u Regulaminu o zmienionej
  treści.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą
  rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania
  Cywilnego.